عماد نظریان پور

فیتوشیمیست

غربالگری عصاره های طبیعی در برابر فعالیت های مختلف بیولوژیکی؛ جداسازی، خالص سازی و تعیین ساختار ترکیبات طبیعی جدید. استخراج و غنی سازی عصاره های طبیعی با روش ها و تکنیک های مختلف برای تولید محصولات طبیعی احتمالی. مهارت در Method development and validation

سوابق تحصیلی

دکتری فیتوشیمی

موسسه/دانشگاه: پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد شیمی و فناوری اسانس

موسسه/دانشگاه: پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان

کارشناسی شیمی کاربردی

موسسه/دانشگاه: دانشگاه کردستان

مهارت‌ها

(HPLC-FLD (WATERS

80%

Method development and validation

80%

(HPLC-UV (Agilent, SHIMADZU, KNAUER, Waters

80%

خالص سازی ترکیبات طبیعی

80%

(HPLC-ELCD (Agilent

80%

فیتوشیمی

80%

(LC–MS (Agilent

80%

تست آنتی اکسیدان

80%

GC-MS

80%

GC-FID

80%

NMR یک و دو بعدی

60%

UV-Vis Spectroscopy

80%

(Semi-Preparative HPLC (Thermo Fisher, KNAUER

80%

IR spectroscopy

80%

MPLC

60%

استخراج

60%

کروماتوگرافی و آنالیز

80%

Column chromatography

80%

(Gel exclusion chromatography (Sephadex

80%

کشت سلول

100%

TLC تهیه ای

80%

HPTLC

80%

بررسی فعالیت های بیولوژیکی

80%

زبان

فارسی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

100%

مهارت گفتاری

100%

مهارت شنیداری

100%

انگلیسی

مهارت خواندن

80%

مهارت نوشتن

80%

مهارت گفتاری

80%

مهارت شنیداری

80%

پروژه‌ های در حال انجام

دوره‌ها و گواهینامه‌ها

High Performance Liquid Chromatography- Mass spectrometry

موسسه: جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

High Performance Liquid Chromatography

موسسه: جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

Gas Chromatography- Mass spectrometry

موسسه: جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

Human/Cancer Cell Culture Technique and MTT assay

موسسه: آزمایشگاه ژنیران

افتخارات

تماس با من